49°
Sunny
MON
 79°
 47°
TUE
 74°
 46°
WED
 70°
 45°
THU
 67°
 45°
FRI
 63°
 45°
49°
Sunny
MON
 79°
 47°
TUE
 74°
 46°
WED
 70°
 45°
THU
 67°
 45°
FRI
 63°
 45°